سفارش تبلیغ
صبا

تهیه HSE PLAN

برای تهیه HSE PLAN ، شما باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی مناسب ایجاد کنید که متناسب با خطرات باشد.

مدیریت موثر بهداشت و ایمنی و سیاستی که جهت مشخصی را تعیین می کند ، برای اطمینان از انجام

وظایف و مزایای بهداشت و ایمنی در سراسر سازمان کمک می کند.

HSE PLAN  باید برای برآورده ساختن الزامات قانونی، جلوگیری از مشکلات بهداشتی و ایمنی طراحی شوند

و شما را قادر به پاسخگویی سریع در مواقعی که مشکلات و یا خطرات جدید به وجود آمده است، طراحی کنید.

فکر کنید که در حال حاضر کجا هستید و کجا باید باشید .